Japanese Woman
Portrait / Photo

1 2 3 4 5

Yukari

Yukari  02
Date
Oct. 24, 2012
Place
20121024
Info
5D2 / OM-D / K-01
5D2 EF70-200mm F2.8
OM-D 45mm F1.8
K-01 DA55mm
Yukari__0201.jpg
Yukari__0201.jpg
Yukari__0202.jpg
Yukari__0202.jpg
Yukari__0203.jpg
Yukari__0203.jpg
Yukari__0204.jpg
Yukari__0204.jpg
Yukari__0205.jpg
Yukari__0205.jpg
Yukari__0206.jpg
Yukari__0206.jpg
Yukari__0207.jpg
Yukari__0207.jpg
Yukari__0208.jpg
Yukari__0208.jpg
Yukari__0209.jpg
Yukari__0209.jpg
Yukari__0210.jpg
Yukari__0210.jpg
Yukari__0211.jpg
Yukari__0211.jpg
Yukari__0212.jpg
Yukari__0212.jpg

1 2 3 4 5