Japanese Woman
Portrait / Photo

1 2 3 4 5

Yukari

Yukari  01
Date
Oct. 24, 2012
Place
Park, Japan
Info
5D2 / OM-D / K-01
5D2 EF70-200mm F2.8
OM-D 45mm F1.8
K-01 DA55mm
Yukari__0101.jpg
Yukari__0101.jpg
Yukari__0102.jpg
Yukari__0102.jpg
Yukari__0103.jpg
Yukari__0103.jpg
Yukari__0104.jpg
Yukari__0104.jpg
Yukari__0105.jpg
Yukari__0105.jpg
Yukari__0106.jpg
Yukari__0106.jpg
Yukari__0107.jpg
Yukari__0107.jpg
Yukari__0108.jpg
Yukari__0108.jpg
Yukari__0109.jpg
Yukari__0109.jpg
Yukari__0110.jpg
Yukari__0110.jpg
Yukari__0111.jpg
Yukari__0111.jpg
Yukari__0112.jpg
Yukari__0112.jpg

1 2 3 4 5