Japanese Woman
Portrait / Photo

1 2 3 4 5

Kana Hosoya

Kana Hosoya 06
Date
Apr. 04, 2010
Place
Park, Japan
Info
Panasonic G1
G Vario 45-200mm
Kana_Hosoya_0601.jpg
Kana_Hosoya_0601.jpg
Kana_Hosoya_0602.jpg
Kana_Hosoya_0602.jpg
Kana_Hosoya_0603.jpg
Kana_Hosoya_0603.jpg
Kana_Hosoya_0604.jpg
Kana_Hosoya_0604.jpg
Kana_Hosoya_0605.jpg
Kana_Hosoya_0605.jpg
Kana_Hosoya_0606.jpg
Kana_Hosoya_0606.jpg
Kana_Hosoya_0607.jpg
Kana_Hosoya_0607.jpg
Kana_Hosoya_0608.jpg
Kana_Hosoya_0608.jpg
Kana_Hosoya_0609.jpg
Kana_Hosoya_0609.jpg
Kana_Hosoya_0610.jpg
Kana_Hosoya_0610.jpg
Kana_Hosoya_0611.jpg
Kana_Hosoya_0611.jpg
Kana_Hosoya_0612.jpg
Kana_Hosoya_0612.jpg

1 2 3 4 5